+420 774 423 560Po-Pa: 8:00 - 15:00

Reklamační řád pro e-obchod www.pontte.cz platný od 18.2.2014

I. Úvodní ustanovení

Tento Reklamační řád pro internetový obchod (dále je reklamační řád) upravuje postup při vyřizování reklamace výhradně pro zboží zakoupené v internetovém obchodě na adrese https://www.pontte.cz (dále jen e-obchod)

II. Odpovědnost za jakost

Prodávající, firma Jiří Novotný, odpovídá za to, že zboží dodané kupujícímu odpovídá deklarované jakosti, objednanému množství, technickým parametrům a nevykazuje podstatné vady, které by bránily jeho používání.

III. Právo na reklamaci

Kupující je oprávněn u firmy Jiří Novotný reklamovat pouze zboží dodané prodávajícím. Kupující je oprávněn reklamovat u prodávajícího vady dodaného zboží, které mu brání v jeho řádném a plnohodnotném užívání. Kupující je oprávněn reklamovat u prodávajícího vadná kvantitativní a kvalitativní plnění nebo termínová plnění, pokud jsou v rozporu s údaji uvedenými v zaslaném potvrzení objednávky s datem expedice. Kupující má právo na bezplatné, úplné a včasné odstranění vady v případě, že reklamace byla prodávajícím uznána jako oprávněná a byla uplatněna předepsaným způsobem. Právo na reklamaci nevzniká, pokud k poškození či ztrátě v dodávce došlo v době, kdy za její kvalitu a úplnost odpovídal přepravce nebo další subjekt.

IV. Záruční doba

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Tato záruka začíná běžet dnem převzetí zásilky zboží. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu záruční opravy. Při výměně vadného zboží za bezvadné (nové) platí záruční doba dle ustanovení IV. odst. 1.

V. Způsob uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně (emailem) v záruční době u prodávajícího. Pro posouzení vady zboží, eventuálně oprávněnosti reklamace, je kupující povinen specifikovat vadu zboží a zaslat fotografie reklamované vady, jsou li viditelné. V případě uznání oprávněné reklamace, pokud to charakter zboží umožňuje (velikost, hmotnost), zašle reklamované zboží v originálním obalu nebo obalu plně nahrazujícím originál a doklad (fakturu) o nabytí zboží u firmy Jiří Novotný, na adresu určenou prodejcem. Dopravu reklamovaného zboží zpět na adresu určenou prodejcem hradí kupující. V případě uplatnění oprávněné reklamace zásilky zboží kupujícím, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny prodávajícím. Pokud charakter zboží (rozměry, hmotnost, pevná instalace) neumožňuje odeslat zboží prodejci, je další postup reklamace dohodnut s prodejcem.

VI. Vyřízení reklamace

Odstranitelné vady

Odstranitelnými vadami se pro tento případ rozumí:

  • poškození nebo vady vyměnitelných dílů a částí,
  • nutnost seřízení pohyblivých částí,
  • chybějící příslušenství,
  • vadné nebo neúplné balení nebo označení.
Oprávněnou reklamaci odstranitelné vady vyřídí prodávající:
  • výměnou, opravou, seřízením nebo doplněním,
  • pokud se odstranitelná vada opakuje (alespoň dvě stejné vady po předchozích opravách u stejného zboží anebo větší počet shodných odstranitelných vad u téhož zboží), může kupující dle své volby požadovat vyřízení reklamace jako vady neodstranitelné,stejný postup platí i pro případ nedodržení sjednané lhůty k odstranění vady prodávajícím.

Neodstranitelné vady

Neodstranitelnými vadami se pro tento účel rozumí:

  • trvalé a neodstranitelné poškození povrchových ploch a funkčních částí,
Oprávněnou reklamaci vyřídí prodávající:
  • výměnou vadného zboží za bezvadné
  • zrušením kupní smlouvy a vrácení peněz
pokud neodstranitelné vady nebrání užívání zboží, může prodávající nabídnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží (toto řešení podléhá oboustrannému souhlasu)

VII. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamaci vadného či neúplného plnění musí kupující uplatnit nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky zboží. Prodávající je povinen nejpozději do tří pracovních dnů ode dne přijetí předmětu reklamace uplatněného dle ustanovení V., sdělit kupujícímu výsledek posouzení reklamace, včetně návrhu na způsob a termín vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení oprávněné reklamace činí nejvýše 30 dnů.

VIII. Závěrečná ustanovení

Jakýkoliv dříve vydaný Reklamační řád pro internetový obchod pozbývá tímto dnem platnost. Tento Reklamační řád internetového obchodu platí od 18. února 2014 včetně.